Regjeringens klimakampanje Klimaløftet bestemte i 2008 at det skulle lages en norsk offisiell klimakalkulator. Ulike forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner ble samlet for å komme med innspill til hva kalkulatoren skulle inneholde, samt i samarbeid utarbeide et tallgrunnlag. Senere har planene resultert i et kalkulatorverktøy og tallgrunnlaget blitt tilpasset verktøyet. Prosjektet er blitt ledet av informasjonsavdelingen ved CICERO Senter for klimaforskning.

Følgende organisasjoner har vært involvert:

 • CICERO Senter for klimaforskning
 • Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Misa
 • Østfoldforskning
 • Vestlandsforskning
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Transportøkonomisk institutt
 • Statens forurensningstilsyn
 • Høgskolen i Oslo
 • Civitas
 • Framtiden i våre hender
 • Teknologirådet
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Grønn hverdag